Najnovije vesti
Home / Ritam grada / U Zaječaru uskoro POTPISIVANJE SPORAZUMA O INTERSEKTORSKOJ SARADNJI u cilju prevencije i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
U Zaječaru uskoro POTPISIVANJE SPORAZUMA O INTERSEKTORSKOJ SARADNJI u cilju prevencije i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

U Zaječaru uskoro POTPISIVANJE SPORAZUMA O INTERSEKTORSKOJ SARADNJI u cilju prevencije i zaštite dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Predstavnici Osnovnog suda, Osnovnog javnog tužilaštva, Policijske uprave, Gradske samouprave, lokalnih i republičkih ustanova, obrazovnih institucija, udruženja i medija trebalo bi uskoro da potpišu lokalni Sporazum o intersektorskoj  saradnji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na području Grada Zaječara. Radi se o vrlo važnoj inicijativi, čiji će prvenstveni zadatak biti rad na prevenciji nasilja i zaštiti dece od zanemarivanja. Sporazum će definisati načela međusektorske saradnje i načela zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja, međusobnih obaveza u nizu operativnih postupaka u ostvarivanju saradnje u preventivnom i interventnom delovanju u svim fazama zaštite. Članovi intersektorskih timova za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja sa područja Grada Zaječara angažovani su na unapređenju intesektorske saradnje i zaštiti dece od nasilja. Iza njih je jedna uspešna godina u kojoj su se svi kao profesionalci trudili da unaprede sistem i obezbede bezbednije okruženje za svu decu.

Kao što je dogovoreno  na poslednjim sastancima intesektorskih timova, a koji su održani tokom oktobra i novembra protekle godine, članovima je poslata radna verzuja lokalnog Sporazuma o intersektorskoj saradnji u zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Ova verzija je sačinjena u skladu sa svim sugestijama koje su dobijene na zajedničkim sastancima, kao i u skladu sa dosadašnjim primerima dobre prakse i sugestijama gradova mentora Niša, Kragujevca i Novog Sada.

Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici je ispred intersektorskih timova stavio dodatne izazove zbog drugačijeg definisanja postupanja u slučajevima nasilja u porodici u odnosu na do tada donete protokole, posebno Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, pa je trebalo dodatno vreme za konsultacije radi definisanja postupanja u svim situacijama nasilja u skladu sa postojećim zakonodavnim okvirom.

Ova radna verzija će biti dobar osnov tokom daljeg rada na izradi Lokalnih sporazuma o intersektorskoj saradnji u zaštiti dece od nasilja. Radna verzija moći će da se menja i prilagođava u skladu sa potrebama grada ili opštine.

Finalne verzije Sporazuma o intersektorskoj saradnji trebalo bi da bugu gotove do kraja februara. Nakon toga uslediće faza  promocije intersektorske saradnje, usvajanja sporazuma i eventualno zagovaranje i prevazilaženje prepreka za usvajanje sporazuma ukoliko se u nekom gradu ili opštini takva potreba pojavi. Centar za prava deteta i gradovi mentori stoje na raspolaganju oko bilo kojih dilema koje timovi budu  imali tokom rada na sporazumu.

Sporazum o intersektorskoj saradnji u zaštitit dece od nasilja, zlostavlljanja i zamenarivanja biće potpisan u cilju efektivne i efikasne zaštite ovakve dece, radi preventiranja rizika i pružanja celovite podrške  deci koja se nađu u takvoj situaciji. Potpisivanje ovog Sporazuma dovelo bi do uspostavljanja  efikasne saradnje između potpisnika sporazuma u oblasti planiranja i realizacije preventivnih aktivnosti u zaštiti dece od nasilja, preciznije određivanje načina saradnje, kanala i pravila komunikacije u postupku zaštite dece od nasilja, do efikasnog zdravstvenog zbrinjavanja deteta i dokumentovanja povreda i osuguranja bezbednosti. Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja odvijaće se kroz više koraka – prepoznavanje zlostavljanja, prijavljivanje, procenu rizika, stanja i potreba deteta i porodice, planiranje i obezbeđivanje usluga i mera za zaštitu deteta, praćenje stanja. Kada su život i zdravlje deteta neposredno ugroženi predviđen je postupak neodložne intervencije. Koordinišući organ je Centar za socijalni rad. Naročita pažnja biće posvećena prevenciji vršnjačkog nasilja ukjučujući i vršnjačko elektronsko nasilje. Nakon otkrivanja zlostavljanja i zanemarivanja deteta u konsultacijama između stručnjaka donosi se zaključak o daljim aktivnostima u smislu podnošenja prijave policijskoj stanici ili centru za socijalni rad, podnošenje prijave tužilaštvu kod sumnje na nasilje u porodici, odnosno Centru i tužilaštvu kada postoji sumnja da je u odnosu na dete izvršeno krivično delo. Škole i zdravstvene ustanove će takođe dostaviti izveštaj i o aktivnostima koje su preduzimale u okviru svoje nadležnosti u odnosu na dete. Tim Centra za socijalni rad će, ukoliko se proceni, zatražiti asistenciju policije, hitne pomoći, vatrogasne službe ili komunane policije prilikom izdvajanja deteta iz prirodne ili hraniteljske porodice, odnosno ustanove. Sva deca imaju pravo na zaštitu od nasilja.

Na poslednjem sastanku izvršena je prezentacija novog  Zakona o sprečavanju nasilja u porodici – multisektorski pristup u procesu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Pored ostalog ovaj zakon donosi o obavezu policije, suda, tužilaštva i Centra za socijalni rad da procenjuju rizik, preduzmu hitne mere, a propisuje i obaveznu saradnju državnih organa, predstavnika zdravstvenih, obrazovnih i vaspitnih ustanova. Kaznom od 50 do 150 hiljada dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi, vaspitnoj i obrazovnoj ustanovi koje policiji ili javnom tužiocu ne prijave ili ne reaguju na prijavu ili opstruiraju prijavljivanje na svako saznanje o nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega. Takođe neke od mera zaštite su bezbednost žrtve, zaustavljanje nasilja, sprečavanje da se ono pojavi, da se žrtvi pruži psihosocijalna i druga podrška, oporavak, osnaživanje…

POSEBAN SPORAZUM I SA MEDIJIMA
Koordinaciono telo će pripremiti i potpisati poseban sporazum o saradnji sa lokalnim medijima. Sporazumom će biti obuhvaćene zajedničke aktivnosti na promociji rada organa i informisanju javnosti o pravu deteta na zaštiti od nasilja. Sporazum će naročito naglasiti obaveze novinara na poštovanje privatnosti deteta odnosno standard novinarske etike u pogledu izveštavanja o deci.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>