Najnovije vesti
Home / Zaječar info / Grad Zaječar prodaje 11 garaža u ulici Nikole Pašića
Grad Zaječar prodaje 11 garaža u ulici Nikole Pašića
Foto ® : radiomagnum.rs

Grad Zaječar prodaje 11 garaža u ulici Nikole Pašića

Gradsko veće grada Zaječara objavilo  je Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Grada Zaječara, 11 garaža na kp. br. 9318 KO Zaječar, u ulicai Nikole Pašića u Zaječaru korisne površine po 15m².

Otuđenje predmetne nepokretnosti iz javne svojine će se obaviti putem javnog nadmetanja. Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada Zaječara javnim nadmetanjem . Početna cena po kojoj se nepokretnost otuđuje iz javne svojine utvrđena je u visini tržišne vrednosti, a na osnovu procene stalnog sudskog veštaka građevinske struke Branka Konića, dipl.inž.arh. iz Zaječara izražene u evrima. Isplata kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.  Početna cena za otuđenje predmetne nepokretnosti u postupku javnog nadmetanja iznosi 2.980,00 evra po garaži. Depozit za svaku od garaža iznosi 596,00 evra, odnosno 20% početne cene, s tim da se uplata depozita vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, najkasnije tri dana pre početka javnog nadmetanja.

Nakon završetka javnog nadmetanja, a najkasnije u roku od 8 dana, sa učesnikom koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene biće zaključen ugovor, uz obavezu da ponuđeni iznos mora biti uplaćen u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora. Pravo učešća imaju sva pravna lica,preduzetnici i fizička lica koji nemaju neizmirene obaveze prema lokalnoj samoupravi (Gradu Zaječaru), a kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviši iznos ponuđene kupoprodajne cene.

Prijava za učešće na nadmetanju mora da sadrži: naziv, odnosno poslovno ime, sedište, broj telefona, PIB, matični broj, izvod iz registra privrednih subjekata i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom, za pravna lica i preduzetnike, a fizička lica jedinstveni matični broj i dokaz o mestu prebivališta.

Uz prijavu za javno nadmetanje svi podnosioci prijave u obavezi su da dostave sledeće dokaze: izvod iz Agencije za privredne registre i potvrda o poreskom identifikacionom broju (pravna lica i preduzetnici), overenu fotokopiju lične karte (fizička lica),  dokaz da nema neizmirene obaveze prema lokalnoj samoupravi (budžetu Grada Zaječara), dokaz o uplaćenom depozitu, u visini od 20% početne cene za svaku od garaža za koju se podnosi prijava, na depozitni račun Gradske uprave grada Zaječara, broj: 840-602804-87, obračunat u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan usplate. Depozit će biti vraćen učesnicima koji nisu uspeli u javnom nadmetanju u roku od 15 dana od dana okončanja postupka, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose na adresu:

Odeljenje za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove Gradske uprave grada Zaječara, 19000 Zaječar, Trg Oslobođenja 1 do 20.12.2016. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave, sa naznakom: Prijava na oglas za javno nadmetanje radi otuđenja nepokretnosti – ne otvarati

Javno nadmetanje će se održati 26.12.2016. sa početkom u 12,00 sati u sali Gradskog veća grada Zaječara, Trg oslobođenja.

Podnosioci nepotpune i neblagovremene prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja, navodi se u tekstu oglasa.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel. 019/421-199, lokal 232.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>